Norsk Oljevernforening For Operatørselskap
Norsk Oljevernforening For Operatørselskap

Aksjonsmål og miljømål

Det er store meteorologiske, oseanografiske, geografiske og topografiske forskjeller langs kysten av Norge og i havområdene utenfor.  Resultater fra drivbaneberegninger viser også store variasjoner i hvordan en og samme utslippshendelse kan utvikle seg, avhengig av de rådende værforhold. Forekomst av spesielt miljøfølsomme områder og miljøprioriterte lokaliteter varierer også langs kysten og over året.

Av den grunn er det etablert mer overordnet aksjons- og miljømål som er identiske gjennom året. Det er videre lagt vekt på å etablere en detaljert oversikt over de ressurser som kan påvirkes, med variasjon i sårbarhet over året. Ved å benytte disse databasene og verktøyene vil et godt beslutningsgrunnlag være tilgjengelig for utarbeidelse av en plan for aksjonen, dersom en hendelse skulle inntreffe. 

Målene er gitt nedenfor, rangert i rekkefølge fra hendelsens start og deretter videre utvikling.

  • Bekjempe forurensningen nær kilden med optimal bruk av tilgjengelige ressurser.
  • Etablere første plan for miljøundersøkelser innen 48 timer.
  • Minimalisere oljeforurensning av kyst- og strandsone
  • Hindre forurensning i spesielt miljøfølsomme områder.
  • Hindre forurensning av naturlokaliteter av nasjonal eller internasjonal verneverdi og høy sårbarhet, tilsvarende MOB prioritet A og B. Hindre eller redusere forurensning av andre prioriterte lokaliteter og områder.
  • Hindre sekundærforurensning/remobilisering av olje fra strand
  • Saneringsmål settes i den enkelte operasjon.